صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

براي پيدا كردن معادل درجه سلسيوس از روي درجه فارنهايت يا برعكس از جدول زير استفاده كنيد.

Fahrenheit to Celsius Converter تبديل درجه فارنهايت به سلسيوس و بالعكس


Enter a number in either field, then click outside the text box

در خانه F يا C عدد مورد نظر را وارد كنيد سپس زمينه اين چارچوب را كليك كنيد.

F:  OK
C:  OK

 

دفتر ترجمه، تاليف و نشر استيار (سليماني)

s_rasoul@yahoo.com