فهرست مطالب کتاب فلوسایتومتری

صفحه

عنوان فصل 1 )  اساس فلوسايتومتري

13

تاريخچة تكامل فلوسايتومتري

14

اصول اساسي فلوسايتومتري

18

آناليز فلورسانس

18

پراكندگي نور (light scatter) و رديابي فلورسانس

18

فيلترها

22

مجموعة فيلترها

23

جمع‌آوري سيگنال‌ها (acquisition)

24

تقويت سيگنال‌ها

24

نمودار هيستوگرام

25

ضريب تغييرات (CV)

27

مشكل هم‌پوشاني نوري و نحوة جبران آن

27

حفاظت از ليزر

29

جدا سازي سلول‌ها (cell sorting)

30

فلوسايتومترهاي تجارتي

 

صفحه

عنوان فصل 2 )  تهية سلول براي فلوسايتومتري

31

مقدمه

33

فاكتورهاي موثر در انتخاب روش تهية سلول

35

فاكتورهاي موثر در تهية سوسپانسيون سلولي

35

آماده كردن نمونه‌هاي خون و مغز استخوان

37

روند كار با خون كامل زنده

40

روند كار با خون كامل زنده براي رنگ‌آميزي مستقيم و رنگ‌آميزي هسته

41

روش‌هاي جداسازي لكوسيت‌ها

43

ته نشين‌سازي اريتروسيت‌ها با استفاده از پليمرهاي دكستران

43

روش كار براي جداسازي لكوسيت‌هاي خون با استفاده از دكستران

43

جداسازي لكوسيت‌ها با استفاده از شيب غلظت

46

روش جداسازي سلول­هاي تك هسته‌اي خون با استفاده از فيكول

46

جداسازي توأم سلول‌هاي نوتروفيل و تك‌هسته‌اي با استفاده از فيكول

48

انتخاب و جداسازي سلول با استفاده از افينيتي آنتي‌بادي

49

ليز كردن اريتروسيت‌ها

50

ليز اريتروسيت‌ها با آب مقطر

50

ليز كردن اريتروسيت‌ها با محلول كلرور آمونيوم

52

ليز كردن اريتروسيت‌ها با استفاده از ساپونين

52

روش كار با خون كامل ليز شده

54

رنگ‌آميزي ايمني مستقيم با استفاده از خون كامل ليز شده

55

تهيه سوسپانسيون سلولي از بافت‌هاي جامد و كشت‌هاي سلولي

56

تهيه سوسپانسيون لنفوسيت‌هاي كوچك از بافت‌هاي لنفاوي

56

تهيه سوسپانسيون سلولي از بافت‌هاي جامد

57

تهيه سوسپانسيون سلولي از سلول‌هاي متصل شونده به بستر

57

ثابت كننده‌هاي مرسوم و اثرات آنها

59

نفوذپذير كردن و رديابي محتويات داخل سلولي

62

رديابي آنتي‌ژن‌هاي سطحي و داخل سلولي لكوسيت‌ها

62

نشانداركردن با آنتي‌بادي

62

آنتي‌بادي‌ها

64

واكنش‌هاي بين آنتي‌ژن و آنتي‌بادي

65

تيتراسيون آنتي‌بادي

66

حساسيت رديابي  و اندازه‌گيري آنتي‌ژن‌هاي سطح سلولي

68

رنگ‌آميزي ايمني مستقيم و غيرمستقيم

70

رنگ‌آميزي غيرمستقيم سلول‌هاي زندة خون كامل

71

تعيين شمارش مطلق سلول

72

مقابله با خطرات احتمالي

 

صفحه

عنوان فصل 3)  فلورسانس و فلوروكروم ها

73

مقدمه

75

اثرات متقابل ماده و نور

78

جذب نور منجر به فلورسانس مي‌شود

84

مكانيسم رنگ‌آميزي با رنگ‌هاي فلورسانس

84

فلورسانس خودبخودي سلول

85

انتقال انرژي در اثر رزونانس بين دو فلوروكروم

87

انواع فلوروكروم‌ها

87

فلوئورسئين و ساير فلوروكروم‌هاي حاوي فلورسانس سبز رنگ

89

Phycobiliproteins و PerCP

92

رنگ‌هاي تركيبي (Tandem Dyes)

94

Quantum Dots

96

كونژوگه كردن فلوروكروم‌ها به ماكرومولكول‌ها

98

استفاده از فلوروكروم‌هاي كونژوگه با پروتئين A يا G و آويدين يا استرپتاويدين

99

فلوروكروم‌ها براي نشانداركردن اسيدهاي نوكلئيك

105

كاوشگرهاي فلورسانس براي تشخيص زنده بودن و مرگ سلول‌ها

105

بررسي سالم بودن غشاء سلول

107

پتانسيل غشائي

110

آپوپتوز

112

كاوشگرهاي فلورسنت براي تعيين غلظت يون‌هاي داخل سلولي

113

يون‌هاي كلسيم

114

اندازه‌گيري pH

115

پروب‌هاي فلورسنت براي ارزيابي فاگوسيتوز و متابوليسم اكسيداتيو

115

فاگوسيتوز

116

متابوليسم اكسيداتيو

118

سوبستراهاي فلوروكروم‌دار براي اندازه‌گيري فعاليت آنزيم‌ها

119

رنگ‌هاي فلورسنت براي اندازه‌گيري پروتئين توتال

119

انتخاب فلوروكروم‌ها براي استفاده در دستگاه‌هاي مجهز به ليزر تك رنگ 488

124

انتخاب فلوروكروم‌ها براي استفاده در دستگاه‌هايي كه بيش از يك منبع ليزر دارند

 
صفحه

عنوان فصل 4 )  كنترل كيفي در فلوسايتومتري

129

مقدمه

130

كنترل كيفي داخلي

130

كنترل كيفي دستگاه

131

دانه‌هاي نوع صفر

131

دانه‌هاي استاندارد

131

استانداردهاي مرجع

132

استانداردهاي كاليبراسيون

134

اهداف و انتظارات كنترل كيفي

134

آماده‌سازي نمونه

137

جمع آوري اطلاعات

137

آناليز اطلاعات

141

ارزيابي كيفي خارجي

142

انتخاب معرف‌ها

142

انتخاب معرف‌ها (كلون‌ها)

143

انتخاب مواد (كونژوگه‌ها)

144

تعريف مقادير ارزش‌هاي مثبت

145

شمارش تعداد مطلق

146

نتيجه‌گيري

 

صفحه

عنوان فصل  5 )  آزمايش، جمع‌آوري و آناليز داده‌ها

147

مقدمه

148

چه تعداد سلول بايد ارزيابي شود؟

150

استفاده از "آستانه گذاري" براي افزايش سرعت جمع‌آوري اطلاعات

151

انتخاب فلوروكروم

153

انتخاب كلون آنتي‌بادي مونوكلونال

153

انتخاب كنترل منفي

154

آناليز بروز CD4 بر روي گرانولوسيت‌ها

155

آناليز سلول‌هاي نكروتيك و آپوپتوتيك در كشت با استفاده از يديد پروپيديوم

157

اندازه‌گيري شدت فلورسانس

 

صفحه

عنوان فصل  6 )  جستجوي آپوپتوز با فلوسايتومتري

163

مقدمه

164

مسيرهاي آپوپتوز و نقش ميتوكندري

166

آپوپتوز و نكروز

167

ويابيليتي و نكروز

168

بررسي آپوپتوز با استفاده از رنگ 7-ADD

169

بررسي آپوپتوز و نكروز با استفاده از PI و Hoechst 33342

169

بررسي تغييرات غشائي با استفاده از YO-PRO-1

171

آپوپتوز

173

رديابي آپوپتوز با استفاده از PI

174

رديابي آپوپتوز با استفاده از روش TUNEL

175

رديابي PS بعنوان مارکر آپوپتوز با استفاده از آنکسین V

175

رديابي تغییرات در غلظت Δψm با استفاده از رنگ‌های غیرقابل‌فیکس

177

رديابي تغییرات در Dym با استفاده از CMXRos (قابل فیکس)

177

رديابي تغییرات غلظت  Δψm با استفاده از TMRE

178

رديابي کاسپاز فعال شده با آنتی‌بادی‌های ضد کاسپاز

178

مزیت‌ها و معايب روش‌ها

179

مشکلات موجود در آزمایش تعیین مقدار DNA

181

مشکلات همراه با روش‌هاي PS و TUNEL 

182

مشکلات همراه با شناسایی Δψm

182

مشكلات ناشي از روش‌ها

 

صفحه

عنوان فصل 7 )  آناليز DNA با فلوسايتومتري

183

مقدمه

184

چرخه سلولي

185

پروتکل برای آنالیز فاز S در سلول‌ها با بکارگیری بروموداکسی یوریدین

186

محل‌های بازرسی

189

رديابي سیکلین‌ها و دیگر پروتئین‌های هسته‌ای

191

انحرافات عددی کروموزوم

193

رنگ‌های مورد استفاده برای تشخیص مقدار DNA

196

پروتکل برای توزیع چرخة سلولی بوسیله مقدار DNA

196

رنگ آميزي DNA سلول هاي زنده با استفاده از Hoechst 33342

196

پردازش پالس

198

فيكس‌كردن و نفوذپذیر كردن سلول‌ها برای آنالیز

200

مناسب سازي پروتکل‌ها

 

صفحه

عنوان فصل 8 )  بررسي سلول‌هاي انساني با فلوسايتومتري

201

شناسايي سلول‌هاي خوني انسان

203

آناليز سلول‌هاي كمياب

203

آمارة موارد نادر: چه تعداد سلول بايد ارزيابي شوند؟

205

ملاحظات ديگر براي جمعيت‌هاي كوچك

206

حذف سلول هاي نشاندار شدة غير اختصاصي با استفاده از روش Dump Channel

207

حذف سلول هاي مرده، اريتروسيت ها و Debris

209

اختلال در جريان نمونه

209

تكثير سلول

209

رنگ‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي تكثير سلولي

210

استفاده از CFDA,SE

211

نشاندار كردن سلول ها با استفاده از CFDA,SE

212

پروتكل براي نشاندار كردن سلول ها با CFDA,SE

212

كنترل‌هاي لازم براي پروليفراسيون و نشانداركردن آنتي‌ژن

213

آناليز سلول هاي نشاندار شده با CFDA,SE

215

محاسبه تكثير سلولي و نمايش تصويري داده‌ها

217

اندازه‌گيري تكثير زير گروه سلولي در كشت‌هاي سلولي مختلط

218

نشانداركردن سايتوكاين‌ها و كموكاين‌هاي داخل سلولي

220

مهار سيستم ترانسپورت پروتئين

221

 Monensin و Brefeldin A محاسن و معايب

223

فعال‌سازی سلول، جمعیت کنترل و زمان برداشت سلول‌ها

224

روش نشانداركردن سايتوكاين‌هاي داخل سلولي

225

 Brefeldin A

225

بافر نفوذپذير كننده

225

روش نشانداركردن

228

اندازه‌گيري كمي توليد سايتوكاين‌ها

 

صفحه

عنوان فصل 9 )  بررسي غلظت و جابجايي كلسيم

229

مقدمه

230

روش ردیابی حرکت کلسیم در داخل سلول

230

مرحلة شستشوي بعد از رنگ‌آميزي

231

جمع‌آوري داده‌ها

232

اندازه گيري جريان كلسيم سيتوپلاسمي با رنگ Indo-1

232

اندازه گيري جريان كلسيم به ميتوكندري با استفاده از Rhod-2

234

تغییرات در کلسیم داخل سلولی بعد از فعال‌شدن گیرنده

235

روش آزمايش جريان كلسيم با بكار گيري Fluo-3

 
صفحه

عنوان فصل 10 )  بررسي عملكردي بيشتر

239

مقدمه

240

بیان آنتی‌ژن‌های عملکردی و گیرنده‌های سطح سلولی

241

روش استفاده از خون کامل برای آنالیز لوکوسیت‌ها

241

پيام‌رساني گیرنده

241

مسیرهای پيام رساني

243

اندازه‌گيري وقايع پيام‌رساني توسط فسفوريلاسيون پروتئين

245

اندازه‌گيري وقايع پيام‌رساني با فسفوريلاسيون پروتئين (پروتكل)

246

پرايم نمودن و فعال سازي

247

پاسخ‌هاي طولاني مدت به سيتوكاين‌ها و يا هورمون‌ها

249

تغییرات شکلی

250

اتصال جاذب‌هاي شیمیایی و پاسخ سریع به کموتاکسین/فعال کننده

250

آزمایش مهاجرت

252

پتانسيل غشايي و تغييرات در نفوذپذيري يوني

253

فاگوسيتوز، اندوسيتوز و انفجار اكسيداتيو

256

روش آزمایش

256

کشت باکتری

256

اپسونیزاسیون باکتری

256

نشاندار کردن باکتری با PI

256

تهيه PMA مصرفي

257

آماده سازي DCFH-DA

257

روش تشکیل محصول اکسیداتیو

257

روش براي آزمايش برداشت باكتري توسط سلول

258

انجام فلوسایتومتری

258

آزمایش‌های جايگزين

260

آزادسازی نیتریک اکساید

261

تکنیک‌های چند پارامتری برای ارزیابی عملکرد و فنوتیپ

261

مولکول‌های چسبنده موثر در برهمکنش‌های سلول به سلول

263

آنالیز برهم‌کنش بين سلول‌ها

263

برهم‌کنش بين پلاکت‌ها

264

آنالیز فعال‌شدن پلاکت‌ها با فلوسایتومتری

264

تغییرات سطحي غشاء

264

وقايع داخل سلولي

265

روش‌هایی برای آنالیز مولكول‌هاي چسبندگي و فعال شدن پلاکت‌ها

265

متغیرهای قبل از آنالیز: ضد انعقادها

265

خونگيري وریدی برای نمونه‌های فلوسایتومتری

269

آنالیز آنتی‌ژن‌های سطحي فعال شدن پلاکت‌ها

269

آناليز سلكتين P در خون كامل

270

آنالیز ميكروپارتيكل‌هاي مشتق از پلاکت 

271

تعیین کمی و تعیین خصوصیت میکروپارتیکل‌های پلاکت 

272

برهمكنش بين لوكوسيت‌ها و پلاكت‌ها

273

اندازه‌گيري تجمعات لوكوسيت-پلاكت در خون

273

برهمكنش بين لوكوسيت‌ها

273

اندازه‌گیری برهمکنش لوکوسیت-لوکوسیت

275

برهمکنش‌های سلول اندوتلیال-لوکوسیت

276

اندازه‌گیری برهمکنش بين سلول‌هاي اندوتلیال و لوکوسیت

 

صفحه

عنوان فصل 11          جداسازي سلول‌ها با فلوسايتومتر

277

مقدمه

278

كاربردها

279

خصوصيات جداساز ذره

279

جداسازي الكترواستاتيك

284

جداسازي مكانيكي و ساير اشكال جداسازي

285

كارهاي عملي دسته‌بندي سلول

285

آماده‌سازي نمونه

285

آماده‌سازي از سوسپانسيون‌هاي سلولي

286

آماده‌سازي سلول‌هاي چسبنده

286

آماده‌سازي بافت جامد

287

Setup كردن جداساز جرياني

288

جداسازي

294

نكته‌ها و راه حل‌ها

297

ملاحظات ايمني و سلامت

299

رفرانس‌هاي همه بخش ها