صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

جدول استاندارد مك‌فارلند

در علومي كه با ميكروب‌شناسي در ارتباط مي‌باشد جدول مك‌فارلند كاربردهاي گسترده‌اي دارد يعني هر جا نياز به تهيه سوسپانسيون ميكروبي (باكتري يا قارچ يا سلول) وجود داشته باشد براي تهيه سوسپانسيون ميكروبي با غلظت مشخص از جدول پيش فرض مك‌فارلند بهره مي‌جويند. براي اين‌كار نسبت‌هاي مشخصي از محلول كلريد باريم يك درصد و اسيد سولفوريك يك درصد را با هم در يك لوله طيف سنجي مخلوط كرده و سر آن را محكم مي‌بندند تا از تبخير آب جلوگيري شود چون قرار است اين لوله (يا لوله‌هاي) داراي كدورت استاندارد به عنوان معياري براي تهيه سوسپانسيون ميكروبي تا انتهاي تحقيق به صورت مكرر مورد استفاده قرار گيرد. در اينجا جدول ارائه شده و در پايين جدول با مثالي موضوح مطرح شده است.

با توجه به محتويات جدول فوق، لوله شماره دو مك‌فارلند كه حاوي 2 دهم ميلي‌ليتر محلول كلريد باريم (غلظت 1%) و 9 ممیز 8 دهم ميلي‌ليتر اسيد سولفوريك (غلظت 1%) است كدورتي كه ايجاد مي‌كند تقريباً معادل 108×6 cfu/ml  مي‌باشد.

 

دفتر ترجمه، تاليف و نشر استيار (سليماني)

s_rasoul@yahoo.com