محاسبه گر لگاریتم و آنتی لگاریتم   

e   10     2   Other

 
روش محاسبه

این محاسبه گر هم لگاریتم و هم آنتی لگاریتم را محاسبه میکند.


برای محاسبه لگاریتم یک عدد

1) اول روی دگمه logarithm کلیک کنید تا محاسبه گر در حالت لگاریتم قرار گیرد.
2) عدد مورد نظر را در خانه سمت راست logarithm of تایپ کنید.
3) از ردیف پایین آن پایه مناسب را انتخاب کنید. چهار انتخاب دارید: پایه e ، پایه 10 ، پایه 2 و other . شما اگر پایه را انتخاب نکنید به صورت پیشفرض پایه 10 به حالت انتخاب شده قرار دارد. برای محاسبه در پایه های دیگر دگمه other را کلیک کنید و عدد پایه مورد نظر را تایپ کنید. (توجه داشته باشید که تنها وارد کردن عدد پایه کافی نیست بلکه باید اول دگمه other را کلیک کنید و بعد وارد کنید)
4) حال دگمه Enter را فشار دهید و جواب شما آماده است.
مسئله: لگاریتم عدد 23 را در مبنای 17 بدست آورید؟ جواب = 1.1066918849 میباشد.
روش کار:
برای محاسبه آن ابتدا دگمه logarithm را کلیک کنید سپس عدد 23 را در خانه مربوطه تایپ کنید و سپس other را کلیک کرده و عدد 17 را تایپ کنید. سپس دگمه Enter را فشار دهید تا به جواب داده شده برسید.

برای محاسبه آنتی لگاریتم یک عدد

1) ابتدا دگمه Anti-log را کلیک کنید.
2) عدد لگاریتمی را که در دست دارید و الان میخواهید به طور معکوس عدد مربوط به آن را در هرمبنای فرضی بدست آورید در خانه مربوطه وارد کنید.
3) دگمه other را کلیک کرده و مبنای مورد نظر را وارد کنید.
4) دگمه Enter را کلیک کنید تا به جواب برسید.
مسئله: آنتی لگاریتم عدد 3 را در مبنای 6 محاسبه کنید؟ جواب = 216 میباشد.
روش کار: ابتدا با کلیک کردن دگمه Anti-log محاسبه گر را در حالت آنتی لگاریتم قرار دهید. سپس عدد 3 را در خانه مربوطه تایپ کرده و دگمه other را کلیک کرده و عدد 6 را تایپ کنید و سپس دگمه Enter را فشار دهید.
شما میتوانید از برنامه اکسل برای محاسبه لگاریتم عدد در هر مبنایی و یا آنتی لگاریتم عدد در هر مبنایی استفاده کنید. برای مشاهده دستورات مربوط به لگاریتم و آنتی لگاریتم در برنامه اکسل اینجا را کلیک کنید.


 منبع اصلی
که این صفحه از آن برداشت، ترجمه و بازسازی شده است.