تهیه بافرها در آزمایشگاه

تهیه بافرها در آزمایشگاه های تحقیقاتی وظیفه خطیری است که هر گونه خطا در تهیه آنها ممکن است منجر به اشتباهات فاحش در نتیجه گیری ها و هدر رفتن سرمایه های کشور گردد. غالبا وظیفه تهیه بافرها را در آزمایشگاه ها خبره ترین کارکنان به عهده دارند.

در اینجا چند فرمول مهم و کلی را برای محاسبات لازم برای تهیه بافرها ارائه کرده ایم. با استفاده از این فرمول ها شما می توانید بدون خطا مقدار وزنی مورد نیاز از پودرها و حجم های لازم از محلول ها را محاسبه کرده و به کار گیرید. اگر نقصی و ایرادی مشاهده نمودید حتما ایمیل بزنید تا اصلاح یا تکمیل کنم. شما برای بدست آوردن وزن مولکولی ترکیبات میتوانید از جدول مندلیف استفاده کنید. به صورت جایگزین میتوانید به این آدرس هم سری بزنید و فرمول مولکولی را تایپ کنید تا برایتان محاسبه شود. همچنین باید یادآوری کنم که برخی از ترکیبات مورد استفاده در آزمایشگاه چندین مولکول آب با خود به همراه دارند که باید در تهیه محلول ها به آن توجه خاص نمود و من نیز در فرمول ها این متغیر را گنجانده ام.

مولاریته نامعلوم است (Gram to Molarity Calculator)

دستورالعمل تهیه محلولی را دارید که در آن حجم محلول و میلی گرم ماده جامد حل شونده نوشته شده است. همچنین وزن مولکولی ماده حل شونده را نیز میدانید. مهم نیست که دستورالعمل را از کتاب برداشته اید یا از اینترنت بدست آورده اید، برای بدست آوردن مولاریته محلول (برحسب میلی مول) از فرمول زیر استفاده کنید. بدیهی است که اگر مولکول آب در ترکیب پودر مورد نظر وجود نداشته باشد حاصل ضرب n*H2O برابر صفر خواهد بود و تاثیری در نتیجه نخواهد داشت.


Powder, like Na2HPO4
mM = (mg*1000)/(Mol*Vcc) ---IF---  Mol = MW+(n*H2O)

mM = (mg*1000)/((MW+(n*H2O))*Vcc)

 

وزن ماده حل شونده نامعلوم است (Molarity to Gram Calculator)

نیاز دارید که محلولی بسازید با مولاریته و حجم معلوم

وزن مولکولی ترکیب حل شونده و تعداد مولکول همراه آن را میدانید. می خواهید چند میلی گرم از ماده جامد را وزن کرده و در حجم مورد نظر حل کنید؟ برای یافتن میلی گرم ماده لازم از فرمول زیر استفاده کنید.

Powder, like Na2HPO4
mg = (mM*Vcc*(MW+(n*H2O)))/1000

وقتی ترازو معاف میشود

(چه حجم از محلول بردارم تا مولاریته مورد نظر را تهیه کنم؟)

محلولی مثل 2 مرکاپتواتانول دارید که امکان وزن کردن آن نیست و راحت ترین راه این است که حجم معین (برحسب میلی لیتر یا میکرولیتر) از آن بردارید و محلول خود را بسازید. مشخصات چنین محلول هایی بر روی شیشه آنها درج میشود و این مشخصات شامل وزن مولکولی ترکیب MW or Mr غلظت ترکیب برحسب مول (Concentration(M و دانسیته محلول Density میباشد.

دو روش برای محاسبه حجم لازم برای برداشتن وجود دارد. در فرمول اول محاسبه براساس وزن مولکولی ترکیب و دانسیته آن انجام میشود. اما در فرمول دوم فقط غلظت محلول برحسب مول لازم است. توجه داشته باشید که در فرمول دوم مولاریته محلول اصلی برحسب مول اما مولاریته محلول تهیه شده برحسب میلی مول وارد میشود.

توضیح: در واقع فرمت اصلی فرمول دوم به صورت زیر بوده است:

V1(ul)=[M2*V2/M1]*1000000

که ما V2 و M2 را برحسب میلیلیتر و میلیمول وارد میکنیم و ضریب 1000000 عملا خنثی میشود.


Liquid like 2ME
ul = (MW*Vcc*mM)/(Density*1000)

liquid like 2ME
ul = mM*Vcc/Conc.(M)

 

خوشحالیم که به شما اطلاع دهیم فرمول های فوق را به صورت فعال در داخل اکسل تهیه و برای دانلود گذاشته ایم. راهنمایی های لازم در داخل فایل اکسل ارائه شده اند.

دانلود فایل اکسل

Useful related links (active in 2023):
Sigma-Aldrich Mass Molarity Calculator
Unit Convert Site
Molecular Weight Calculator
Tocris Molarity Calculator