مبدل نیروی سانتریفیوژی RCF به دور در دقیقه RPM و بالعکس

Centrifugal
G-Force(RCF) <=> RPM Converter

Enter the radius of the rotor in cm
Enter the rotor speed in rpm (RPM) and calculate RCF
or
Enter the G-Force in g (RCF) and calculate RPM

Rotor Radius  cm  
RPM  rpm
RCF  g
 
 

 


 منبع اصلی
که این صفحه از آن برداشت، ترجمه و بازسازی شده است.