جدول تناوبی عناصر (جدول مندلیف)

راهنمای استفاده از جدول مندلیف


برای مشاهده اطلاعات هر عنصر از طریق برنامه جدول تناوبی زیر باید ابتدا بر روی عنصر مورد نظرتان کلیک کنید سپس اطلاعات آن عنصر در قسمت زیر جدول نمایان می شود و شما می توانید آنها را مشاهده کنید که شامل: نام عنصر؛ شماره؛ وزن ملکولی؛ نقطه ذوب؛ نقطه جوش.

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt  
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
نام شماره وزن
نقطه ذوب   نقطه جوش