صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

فهرست ژورنال‌هاي علمي تخصصي

دلایل رد شدن مقاله نشريات ايرانی نمايه شده در پايگاه بين المللی ISI
Springer Journal Suggester ||  Find journals (elsevier)
 

ژورنال های موجود در رفرانس های مقاله یووینگ سارکوما

Iranian journal of pediatrics (Iran J Pediatr.) | IF:0.370 | Frequency: Bi-monthly | Journal Metrics | NLM Catalog |

International Journal of Biochemistry and Cell Biology | IF:3.673 | Time to first decision: 2.3 weeks | on scopus |

Iranian biomedical Journal | SJR 2019: 0.59 | on scopus |

British Journal of Cancer (Br J Cancer)(Nature) | 2-year Impact Factor: 5.791 | 5-year Impact Factor: 6.210 | Average time to decision without external review - 7 days | Average time to decision following external review - 53 days | Average time from submission to acceptance - 146 days | Average time from acceptance to publication - 18 days |

Human Pathology (Hum Pathol)(elsevier) | Impact Factor: 2.735 | Time to first decision: 1.7 weeks | Authors guide (saved as pdf) https://www.elsevier.com/journals/human-pathology/0046-8177?generatepdf=true">Authors guide (online) |

Cancer (United States) | Impact factor:5.742 | Author Guidlines |

Oncologist. | IF:?? | | |

Annals of Oncology | IF:18.274 | |

PLoS One | | OPEN ACCESS | instructions |

Arch Pathol Lab Med. | online instructions for authors | |

Journal of Biomedical Science (J Biomed Sci.) | 5.762 - 2-year Impact Factor | 4.724 - 5-year Impact Factor | 41 days to first decision for reviewed manuscripts only | 23 days to first decision for all manuscripts | 110 days from submission to acceptance | 15 days from acceptance to publication |

Frontiers in Neuroscience | Impact Factor 3.707 | APC fees | |

Clinical Cancer Research (IF: 10.107) Annals of Diagnostic Pathology | Impact Factor: 1.877 | Time to first decision: 3.2 weeks | Guide for Authors |

Endocrinology (Oxford Academic Journal) | Impact Factor 2019: 3.934 | NLM Catalog |

Experimental Hematology & Oncology (Exp Hematol Oncol.) | IF:3.492 | 34 days to first decision for reviewed manuscripts only | 27 days to first decision for all manuscripts | 56 days from submission to acceptance | 12 days from acceptance to publication |

The Journal of Molecular Diagnostics | J Mol Diagn. | IF:5.553 |

Journal of Neuro-Oncology | IF:3.267 | Submission to first decision: 25 days | Submission to acceptance: 66 days |

EMBO J. |

Sarcoma (hindawi.com) | IF:-- | scopus-- | | |

Clinical Journal of Oncology Nursing | IF:0.881 | Frequency: Bimonthly (February, April, June, August, October, and December) | Peer Review Time: 6 weeks | Acceptance Rate: 16% on first submission and 78% upon revision |

Cancer Research (America, IF:9.727) |

Cancer Cell | IF:26.602 | | | |

Pathology international (Pathol Int.) | IF:2.11 | NLM Catalog |

Clinical Molecular Pathology, new title: Molecular pathology | IF:2.460 | | NLM Catalog | |

Clinical sarcoma research. (Clin Sarcoma Res.) |NLM Catalog | 71 days to first decision for reviewed manuscripts only | 69 days to first decision for all manuscripts | 144 days from submission to first decision | 15 days from acceptance to publication |

Modern Pathology (Mod Pathol.)(Nature)(USA) | | NLM Catalog | | |

Journal of pediatric hematology/oncology. (J Pediatr Hematol Oncol) | IF:0.947 | | NLM Catalog | |

Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology. | Lab Invest. (Nature) | IF: | Monthly | NLM Catalog | |

Pathology, research and practice. (Pathol Res Pract) | IF:2.05 | | NLM Catalog | Frequency:Twelve no. a year |

Cancer biology & therapy | IF:3.659 | PMC | Pubmed | NLM catalog |

Cancer biology & medicine | IF:5.432 | PMC | Pubmed | NLM catalog

Annual review of cancer biology | IF:5.413 |

Acta scientific cancer biology | no isi |

Cancer genetics | IF:3.105 | NLM catalog | guide for authors | no charge |

Seminars in cancer biology | IF:11.09 | pubmed | NLM catalog | scopos+ |

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention | IF:4.344 | scopos+ | Publication fee: $800 for Research Articles | Color fee: $625 per figure |

Molecular Cancer Research | IF:10.107 | scopos | ISI | publication fee |

Molecular Cancer | IF:15.302 | scopos+ |

Cancer Cell International | IF:4.175 | scopos+ |


ژورنال های انگلیسی ISI ایرانی (دو ژورنال) |

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER MANAGEMENT | other name: IRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION | Archives of this journal in PMC | QUARTERLY | scopos+ |

MIDDLE EAST JOURNAL OF CANCER | IF: | scopos+ |

Journal of the Egyptian National Cancer Institute | SJR-rank:0.334 | open access peer-reviewed journal | No charge No fee | |

Journal of Molecular Medicine | IF:4.427 | Submission to first decision: 26 days | Submission to acceptance: 176 days | |

Cell and Tissue Research | IF:4.044 | Submission to first decision:49 days | Submission to acceptance:155 days | | |

Pathology & Oncology Research | IF:2.826 | Submission to first decision:73 days | submission to acceptance:146 days | | |

Cancer Management and Research | IF:2.886 | on DOAJ | Article Publishing Charges: 2500US$ | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

NCBI Immunology Journals
Uniform Requirements for Manuscripts (URM)
BMC Journals list
Oxford Journals list ($$$)  Saved in this site
Free journal in ISI (1384)
Journal of the popularization of science
علمی ترویجی
IOSpress journals list (118 journals)
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار در اردیبهشت 1391
Journal of the Egyptian Public Health Association | Not in ISI list 2013
  -----   About  Submission fee+publication fee
  Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (IF[2011]: 4.1)
  Molecular Cancer Research (IF[2011]: 4.2)
  Cancer Prevention Research (IF[2011]: 4.9)
  The Oncologist  (USA)
  Annuals of oncology (Oxford journal, IF: 6.4)
  The New England Journal of Medicine   Article Types
  Journal of pediatric hematology / oncology   Information for Authors
  Nature Reviews Cancer
  Lancet Oncology (IP: 22.5)
  Clinical Sarcoma Research (BMC: Article processing charge $1700)
  Cancer Cell International (IF: 1.97)(BMC: Article processing charge $1900)
  BMC Cancer (IF: 3.01)(BMC: Article processing charge $1995)
  BMC Veterinary Research (impact:2)
  Biomarker Research (Article processing charge $2070)
  Molecular Cancer (IF: 3.99)($2025)
  Current problems in Cancer (IF: 1.33) ||  ELSEVIER
  Tumor Biology (IF: 2.143)    (login page)
  Virchows Archiv (IF: 2.491)
  International Journal for Equity in Health (IF: 1.71) $$$$
  Archives of Science (IF: 0.474)
  Infection and Immunity (IF: 4.165)
  Circulation
  Journal of Surgical Oncology      (2)
  European Journal of Surgical Oncology
  Stem Cell Reports
  CHINESE JOURNAL OF ENVIROMENTAL SCIENCE
  Anhui Chemical Industry (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  (chinese)
  North American Journal of Medical Sciences
  Microbial cell factories impact:3.55
  Research Journal of Biological Sciences
  International Journal of Veterinary Clinical Science
  نشریه علی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  Archives of Medical Science
  مجله علمی پژوهشی دنیای میکربها (دانشگاه آزاد جهرم)
  pakistan journal of pharmaceutical sciences
  The Journal of Infection in Developing Countries (impact:1.2, in920303
  Global Veterinaria (Pakistan) IF: 0.329__ IDOSI Home
  Scientia Horticulturae | IF:1.396 | ELSEVIER |
  International Journal of Engineering
  Reports of Biochemistry & Molecular Biology, (RBMB)(Iran)(EN)
the official journal of the Varastegan Institute for Medical Sciences
  Journal of Environmental Monitoring | Impact Factor: 2.085
  RSC Journals
  American Journal of BioMedicine
  Biochemical and Cellular Archives
  لیست ژورنال های امریکن- اوراسیا
  Transactions (2013 impact factor: 3.238)
(A Journal Published by Portland Press on behalf of The Biochemical Society)
  World Journal of Gastroenterology
  The Global Journals for Research Analysis
  saudi journal of biological sciences
  World Journal of Pharmaceutical Research
  BIOCHEMICAL AND CELLULAR ARCHIVES
  Indian Journal of Medical Research, IF:1.661
  Journal of Mycology Research (ششماهه، علمی پژوهشی، دانشگاه تهران)
  Journal of Microbiological Methods
  Journal of Mixed Methods Research (JMMR)
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  __
  AACN Advanced Critical Care
  Acta Pharmacologica Sinica     چين
  Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica
  www.academicjournals.org
African Journal of Microbiology Research
  AJP Endocrinology and Metabolism
  __
  AJP-Regulatory Integrative and Comparative Physiology
  American Journal of Physiology - Cell Physiology
  American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
  American Journal of Transplantation
  Anesthesiology
  Annals of Clinical & Laboratory Science
  American Journal of CLINICAL NUTRITION
the American Journal of CLINICAL NUTRITION
  Academic Medicine
  Academic Physician & Scientist
  ACSMs Health & Fitness Journal
  Addictive Disorders & Their Treatment
  Advanced Emergency Nursing Journal
  Advances in Anatomic Pathology
  Advances in Neonatal Care
  Advances in Nursing Science
  Advances in Skin & Wound Care
  Adverse Drug Reaction Bulletin
  AIDS
  Alzheimer Disease and Associated Disorders
  Alzheimer's Care Today
  American Journal of Clinical Oncology
  American Journal of Nursing
  American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
  American Journal of Therapeutics
  Anesthesia & Analgesia
  Anesthesiology
  Annals of Plastic Surgery
  Annals of Surgery
  Anti-Cancer Drugs (IF: 2.407) Netherland
  Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology
  Archives of pathology
  Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
  ASA Meeting Abstracts
  ASA Refresher Courses in Anesthesiology
  ASAIO Journal
  Australian Veterinary Journal
  Blood (journal of the american society of hematology)
  Chicago journals
  Ovid payperview journals
  The American Journal of Dermatopathology
  The American Journal of Forensic Medicine and Pathology
  The American Journal of Geriatric Psychiatry
  The American Journal of Surgical Pathology
  The American Journal of the Medical Sciences
  The Egyptian Poultry Science Association
  LWWonline (journals)
  the EMBO Journal
  Immunological Investigations (journal)
  ياخته 1        ياخته 2
  Ann Clin Lab Sci
  European Journal of Human Genetics
  The Journal of Nutrition
  The Journal of Biochemistry
  J. Pharmacol. Exp. Ther
THE JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS
  The Journal of Urology  alternate site
  THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
  The Journal of Clinical Investigation
  BioOne
  فصلنامه پژوهشي خون
  international immunopharmacology
  Clinical & Vaccine Immunology
  PNAS
  Molecular and Cellular Biology
  J Natl Cancer Inst (IF: 15.678, oxfordjournals)
  BIOLOGY OF REPRODUCTION
  Molecular Cancer Therapeutics (IF[2011]: 5.2)
  Arteriosclerosis Thrombosis, and Vascular Biology
  ----
  CA: A Cancer Journal of Clinicians (IF: 101.78)
  Oncogene (IF: 6.44, Nature)
  PLoS Pathogens $$$$
  PLoS Biology $$$$
  PLoS Medicine $$$$
  PLoS Computational Biology $$$$
  PLoS Genetics $$$$
  PLoS ONE $$$
  PLoS Neglected Tropical Diseases $$$$
  Human Antibodies
 

شرايط ارسال مقاله به نشر اسپانديدوس كه شامل ژورنال‌هاي زير است.

 

انجمن علوم دامي امريكا كه داراي دو ژورنال زير است:

  SJR Journals
  Urology    AIMS    انجمن جهاني اورولوژي
  scribd.com
  Cambridge journals
 JJJJ  Journal of Veterinary Science (Korean)
  Journal of Food Protection
  Journal of Applied Physiology
  Journal of botany (0.2)
  Journal of Research in Medical Sciences (Iran-Isfahan)  JRMS Home Page
  Journal of Epidemiology
  Journal of Virology
  Journal of Immunology
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
  Journal of Investigative Dermatology
 IIII  Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
 

List of Medwell Journals (alphabetically)
Medwell Home
Agricultural Journal
Asian Journal of Information Technology
Botany Research Journal
Environmental Research Journal
International Business Management
International Journal of Electrical and Power Engineering
International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences
International Journal of Soft Computing
International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application
International Journal of Tropical Medicine
Journal of Animal and Veterinary Advances
Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition
Journal of Economics Theory
Journal of Engineering and Applied Sciences
Journal of Fisheries International
Journal of Food Technology
Journal of Mobile Communication
Journal of Modern Mathematics and Statistics
Journal of Molecular Genetics
Online Journal of Earth Sciences
Pakistan Journal of Social Sciences
Plant Sciences Research
Research Journal of Agronomy
Research Journal of Animal Sciences
Research Journal of Applied Sciences
Research Journal of Biological Sciences
Research Journal of Dairy Sciences
Research Journal of Medical Sciences
Research Journal of Pharmacology
Research Journal of Poultry Sciences
Research Journal of Soil and Water Management
Surgery Journal
The Cardiology
The Social Sciences
Veterinary Research
  __
منبع:  بانك جامع مقالات پزشكي MEDLIB    نشريات MEDLIB
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجله پزشكي جمهوري اسلامي ايران مجله علوم پزشكي ايران

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهش در پزشكي

مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامي ا.

Daru Journal of Faculty of Pharm. Teh. Univ.

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

طب و تزکیه  ||  بينا

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ش ب

مجله علمی پزشکی قانونی

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فصلنامه اورولوژی (دانشگاه شهيد بهشتي تهران)

Acta Medica Iranica

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله پزشکی هسته ای ایران

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهيد صدوقي يزد

پژوهنده  ||  فيض  ||  دانشور پزشكي

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

مجله دندانپزشکی جامعه ا دندانپزشکان

Journal of Research in Medical Sciences

مجله پزشکی کوثر

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري ايران

مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مجله دامپزشکی ایران

مجله تحقیقات دامپزشکی Journal of veterinary research

  گياهان دارويي (Journal of Medicinal Plants)
  بانك اطلاعات علمي ايران SID
ذخيره نشريات ايرانی نمايه شده در پايگاه بين المللی ISI
ذخيره فهرست نشريات فارسي مصوب گروه دامپزشکی
  فهرست نشريات از Magiran.com صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4
  فهرست نشريات فارسي دانشگاه آزاد
ذخيره فهرست نشريات فارسي مصوب گروه پزشكي
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه کشاورزی و منابع طبیعی
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه فني و مهندسي
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه علوم پايه
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه علوم انساني
  فهرست نشريات علمی پژوهشی علوم انسانی مصوب در ايران
 

فهرست مجلات تخصصي نور (جمعا 805 عنوان)

  Journals in Libertas Academica (Open Access and $$$ need)

 

 Author Location

 

 North America

United Kingdom

Japan

Rest of World

Advances in Tumor Virology

US$950

£599

¥80,000

€719

Air, Soil and Water Research

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Analytical Chemistry Insights

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Autism Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Biochemistry Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Bioinformatics and Biology Insights

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Biomarker Insights

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Biomarkers in Cancer

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Biomedical Engineering and Computational Biology

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Biomedical Informatics Insights

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Bone and Tissue Regeneration Insights

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Breast Cancer: Basic and Clinical Research

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Cancer Growth and Metastasis

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Cancer Informatics

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Cell & Tissue Transplantation & Therapy

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Cell Biology Insights

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Cell Communication Insights

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Clinical Medicine Insights: Blood Disorders

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Clinical Medicine Insights: Cardiology

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Clinical Medicine Insights: Case Reports

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Clinical Medicine Insights: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Clinical Medicine Insights: Dermatology

US$1350

£834

¥110,336

€945

Clinical Medicine Insights: Ear, Nose and Throat

US$1350

£834

¥110,336

€945

Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Clinical Medicine Insights: Gastroenterology

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Clinical Medicine Insights: Geriatrics

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Clinical Medicine Insights: Oncology

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Clinical Medicine Insights: Pathology

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Clinical Medicine Insights: Pediatrics

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Clinical Medicine Insights: Psychiatry

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Clinical Medicine Insights: Reproductive Health

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Clinical Medicine Insights: Therapeutics

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Clinical Medicine Insights: Trauma and Intensive Medicine

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Clinical Medicine Insights: Urology

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Clinical Medicine Insights: Women's Health

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Drug Target Insights

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Environmental Health Insights

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Evolutionary Bioinformatics

US$1980 

£1280 

¥182,499

€1479

Gene Expression to Genetical Genomics

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Gene Regulation and Systems Biology

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Genetics & Epigenetics

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Genomics Insights

US$1350

£834

¥110,336

€945

Glycobiology Insights

 US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Health Services Insights

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Healthy Aging & Clinical Care in the Elderly

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Human Parasitic Diseases

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Immunology and Immunogenetics Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Immunotherapy Insights

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Indian Journal of Clinical Medicine

 US$950

£599

 ¥80,000

€719

Indian Journal of Clinical Medicine

Discount for authors working in India:

€649

Infectious Diseases: Research and Treatment

US$1350

£834

¥110,336

€945

Integrative Medicine Insights

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

International Journal of Insect Science

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

International Journal of Tryptophan Research

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Japanese Clinical Medicine

US$1699

 £1110

 ¥159,500

€1275

Journal of Cell Death

US$1350

£834

¥110,336

€945

Journal of Central Nervous System Disease

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Journal of Experimental Nuroscience

 US$1350

 £834

 ¥110,336

€945

Lipid Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemias

 US$950

 £599

 ¥80,000

€719

Magnetic Resonance Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Medical Equipment Insights

US$950

 £599

 ¥80,000

€719

Microbiology Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Nutrition and Metabolic Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Open Journal of Cardiovascular Surgery

 US$1350

 £834

 ¥110,336

€945

Ophthalmology and Eye Diseases

US$1699

 £1110

¥159,500

€1275

Organic Chemistry Insights

US$950

 £599

 ¥80,000

€719

Palliative Care: Research and Treatment

US$1350

£834

¥110,336

€945

Particle Physics Insights

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Perspectives in Medicinal Chemistry

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Primary Prevention Insights

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Proteomics Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Rehabilitation Process and Outcome

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Reproductive Biology Insights

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

Retrovirology: Research and Treatment

US$1350

£834

¥110,336

€945

Signal Transduction Insights

US$950

£599

 ¥80,000

€719

Substance Abuse: Research and Treatment

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Tobacco Use Insights

US$1350

£834

 ¥110,336

€945

Translational Oncogenomics

US$1848

£1199

¥171,499

€1379

Virology: Research and Treatment

US$1699

£1110

¥159,500

€1275

     

Clinical Medicine Reviews in Cardiology
Clinical Medicine Reviews in Oncology
Clinical Medicine Reviews in Patient Care
Clinical Medicine Reviews in Therapeutics
Clinical Medicine Reviews in Vascular Health
Clinical Medicine Reviews in Women's Health
Test Journal
Womens' Health
 

Your journal manuscript can be rejected if it:

Lacks proper structure
Lacks the necessary detail for readers to fully understand the authors' analysis
Has no new science
Does not clearly explain which parts of the findings are new science, versus what was already known
Lacks up-to-date references
Contains theories, concepts, or conclusions that are not fully supported by its data, arguments, and information
Does not provide enough details about materials and methods to allow other scientists to repeat the experiment
Lacks clear descriptions or explanations of:
Hypotheses tested
The experimental design
Sample characteristics and descriptive statistics
Describes poor experimental design, or faulty or insufficient statistical analysis
Has poor language quality