معیارهای داوری مقالات علمی تخصصی

داوری یک مقاله علمی تخصصی کار سخت و تخصصی است و داور باید اطلاعات علمی و عملی کافی در مورد موضوع مطالعه داشته باشد.
پس از آنکه یک مقاله (مانوسکریپت) نوشته شد به ژورنال ارسال میشود و سردبیر ژورنال مانوسکریپت را بررسی میکند. معیارهایی که یک سردبیر برای رد یا قبول یک مانوسکریپت در نظر می گیرد با معیارهای داوری متفاوت است. اگر مانوسکریپت معیارهای سردبیر را برآورده کرده باشد سردبیر تصمیم می گیرد که آن را به یک یا دو یا چند داور ارسال کند. معیارهایی که ما در این صفحه یادآوری میکنیم معیارهایی هستند که داور برای ارزیابی مانوسکریپت در نظر می گیرد.

نگاه اجمالی
داور در نگاه اول متوجه میشود که متن مقاله از نظر نوشتاری مناسب است یا نه؟
داشتن غلط های املایی و اشکالات گرامری در اولین نگاه توجه داور را جلب می کند.
با مرور بیشتر مانوسکریپت، جملاتی که مفهوم درستی را القا نمی کنند به سرعت شناسایی میشوند.
بعد از توجه به این نکات ظاهری، نوبت به بخش روش کار میرسد.

روش کار
بخش روش کار معمولا اولین بخشی است که داور به آن دقیق توجه میکند.
بخش روش کار باید دارای جزئیات لازم باشد به طوری که هر کس خواست بتواند روش ها را خودش انجام دهد (و به نتیجه برسد)
قطعا بخش روش کار یک بخش مهمی از مقاله میباشد چون نشان میدهد که مطالعه واقعا انجام شده یا نتیجه داده سازی ناشیانه و ناآگاهانه است!!. هر گونه نقص در روش کار و ابهام در مراحل انجام مطالعه و یا درج مطالب ناخواسته و اضافی می تواند داور را از کیفیت مانوسکریپت و اصالت مطالعه ناامید کند. اگر روش کار درست نباشد یافته های مطالعه نیز زیر سوال خواهد رفت در این صورت، داور با دقت و وسواس بیشتری یافته های مطالعه را بررسی خواهد کرد تا تناقضات موجود در نتایج را روشن کند.

یافته های تحقیق
بخش نتایج باید بدون خدشه، رسا و تصاویر و نمودارها دارای کیفیت و رزولوشن مناسب باشند.
نتایج باید به ترتیبی که موضوعات و اندازه گیری ها در بخش روش کار درج شده اند ارائه شوند.
هر روشی که در بخش روش کار درج شده قاعدتا باید منجر به نتیجه ای در بخش نتایج شود و هر نتیجه ای که در بخش نتایج ارائه شده باید روش انجام آن به روشنی در بخش روش کار درج شده باشد.
پس از نتایج نوبت به بررسی چکیده میرسد

چکیده
با دیدگاهی که از مرور بخش روش کار و نتایج بدست آمده درستی و کافی بودن چکیده بررسی میشود.
چکیده باید ساختار درستی داشته باشد و مطابق با سلیقه ژورنال تنظیم شده باشد.
ژورنال ها حداکثر تعداد کلمه معینی را برای نوشتن چکیده تعیین می کنند و تعداد کلمات چکیده نباید از محدوده تعیین شده بیشتر باشد.
ساختار چکیده باید مناسب و مطابق با سلیقه ژورنال باشد و اهداف مطالعه و روش کارها و نتایج را به صورت واضح و مختصر ارائه کرده باشد.
عنوان مقاله باید واضح بوده به درستی بیانگر موضوع مطالعه باشد و با آن بیگانه نباشد.
واژه های کلیدی به تعداد سه تا یا بیشتر در آخر چکیده درج میشوند این واژه ها باید مطابق با واژه های استاندارد ارائه شده در MeSH انتخاب شده باشند.

Click to go to NCBI MeSH Browser


مقدمه
مقدمه باید حاوی اطلاعات اولیه کافی در مورد موضوع مطالعه باشد و پاراگراف آخر مقدمه باید اهداف مطالعه را به روشنی بیان کند.
متن مقدمه باید به گونه ای تنظیم شود که اهداف مطالعه را توجیه کند. به عبارت دیگر مقدمه مشکل اصلی را بیان کرده و دلایل لازم برای انجام مطالعه را ارائه میدهد
نباید در مقدمه به موضوعات فرعی که ارتباطی به موضوع مطالعه و اهداف تحقیق ندارند پرداخته شود.

بحث
چنین گفته شده که: مقدمه با مسائل و موضوعات کلی تر شروع میشود و به جزئیات ختم میشود در بحث برعکس است. بحث با جزئیات شروع میشود و نهایتا به یک نتیجه گیری کلی ختم میشود.
متن بحث باید روان و گویا باشد
باید یافته های مطالعه در کنار یافته های دیگران ارائه شود و از درستی و اهمیت یافته های تحقیق دفاع شود.
رفرانس ها باید واقعی و مرتبط با موضوع ارائه شده در جمله باشند.
در بحث باید به روشنی بیان شود که آیا اهداف تحقیق محقق شده است یا نه؟

رفرانس ها
منابع باید طبق سلیقه ژورنال تنظیم شده باشد
منابع نباید تکراری باشند.
هر رفرانسی که در فهرست آخر مقاله موجود است باید در متن به آن اشاره شده باشد و برعکس یعنی هر اشاره ای که در متن درج شده باید رفرانس آن در بخش فهرست منابع موجود باشد.
حدالامکان از رفرانس های جدیدتر استفاده شود
نباید از رفرانس هایی که اعتبار ندارند (retracted references) استفاده شود.
جمله آخر هر پاراگراف معمولا موضوع پاراگراف بعدی را پیش بینی میکند.
آخر بحث معمولا بخش نتیجه گیری قرار می گیرد
نتیجه گیری باید مطابق با یافته های ارائه شده باشد

Checklist for reviewer:

1. TITLE is clear and adequate

2. ABSTRACT clearly presents objects, methods, and results.

3. INTRODUCTION well-structured and provides a rationale for the experiments described.

4. MATERIALS AND METHODS are sufficiently explained and is detailed enough to be reproduced.

5. RESULTS are clearly presented and supported by figures and tables.

6. DISCUSSION properly interprets the results and places the results into a larger research context, and contains all important references.

7. Conclusions are logically derived from the data presented.

8. English Language/style/grammar is clear, correct, and unambiguous.

9. Figures and tables are of good quality and well-designed and clearly illustrate the results of the study.

10. References are appropriate. | not using unrelated reference | not using retracted reference |

11. Regarding this article are you concerned about any issues relating to author misconduct such as plagiarism and unethical behavior.

12. Comments on the importance of the article.

13. The last sentence of each paragraph usually dictates the topics of the next paragraph.

      (;) semicolon before however

14. All other published works of the authors should be prepared and reviewed for better judgement of the manuscript that is under review

 

Your journal manuscript can be rejected if it:

1. Lacks proper structure

2. Lacks the necessary detail for readers to fully understand the authors' analysis

3. Has no new science

4. Does not clearly explain which parts of the findings are new science, versus what was already known

5. Lacks up-to-date references

6. Contains theories, concepts, or conclusions that are not fully supported by its data, arguments, and information

7. Does not provide enough details about materials and methods to allow other scientists to repeat the experiment

8. Lacks clear descriptions or explanations of:

Hypotheses tested

The experimental design

Sample characteristics and descriptive statistics

Describes poor experimental design, or faulty or insufficient statistical analysis

Has poor language quality